Oświadczenie w sprawie dostępności:

Przedszkole nr 1 w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkolejedynka.eu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.przedszkolejedynka.eu spełnia wymagania w 99.75 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. Publikacja strony przedszkolejedynka.eu nastąpiła w marcu 2013 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2020 r.
 3. Serwis aktualizowany jest  w miarę potrzeb.
 4. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
  Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul .Kcyńska 61, 62-100 Wągrowiec, tel. +48 67 2621000, e-mail: przedszkole1@przedszkole1 .wagrowiec.eu
 5. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 6. Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność i użyteczność istotnych elementów strony przedszkolejedynka.eu na poziomie WCAG 2.1. AA.


Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr  na zewnątrz  przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Wejście główne jest na parterze , bez stopni, z podjazdem  dla wózków od strony parkingu,
 • Przed terenem budynku znajduje się parking a na nim są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Telefon (22) 55 17 700
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.rpo.gov.pl/