ubezpieczenie-dzieciOchronę ubezpieczeniową dzieci przedszkolnych   na mocy zawartej polisy zapewnia Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.  Zakres ubezpieczenia  obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia.

 Gdy zaistnieje wypadek należy zgłosić  szkodę lub roszczenie wybierając najbardziej dogodny z czterech sposobów :

  • wypełniając formularz online  ,
  • telefonicznie dzwoniąc na numer infolinii PZU SA  801 102 102 lub 22 566 55 55,
  • osobiście w oddziale PZU SA w Wągrowcu ul. Jeżyka 7 A tel. 67  268 06 00,
  • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków ‎ zdarzenia lub danych jednostki Policji (lub innej instytucji) interweniującej na miejscu zdarzenia,

Zakres ubezpieczenia określają "Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęsliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu".

Ogólne warunki ubezpieczenia                           Buttons2  

Tabela narm oceny uszczerbku na zdrowiu     Buttons2