Wyciąg ze Statutu Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy

1. Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku na ulicy Kcyńskiej 61,62 – 100 Wągrowiec.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta Wągrowiec.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy
ul. Kcyńska 61
62 – 100 Wągrowiec

tel. 67 262 10 00
NIP 766-16-11-394

Statut przedszkola - pobierz (format PDF)