„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
Jeśli nie może - pomóż”

Misja przedszkola 

Przedszkole nasze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Atmosfera panująca w przedszkolu stwarza bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promujemy zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, uczymy odróżniania dobra od zła. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Respektujemy prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem, zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.
Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Koncepcja pracy - pobierz (format RAR)